KANDYDACI DO PRACY

Wzór klauzuli informacyjnej dotyczącej rekrutacji

 INFORMACJA DOTYCZĄCA REKRUTACJI

PRZEPROWADZANEJ PRZEZ SICHER BAUTECHNIK SP. Z O.O.

Zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), zwanego ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, dalej: RODO, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sicher Bautechnik Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Milenijnej 12/14, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, KRS Nr: 0000376187, NIP: 773-245-88-02, Regon: 101008118, nr tel.: 44 734 63 99, 44 734 67 91-93.

2) kontakt z osobą wyznaczoną ds. z zakresu danych osobowych: dane.osobowe@sicher-bautechnik.com.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody.

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat.

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgodny na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy: dane.osobowe@sicher-bautechnik.com.

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

 

Wzór klauzuli zawierającej zgodę na przetwarzanie danych osobowych (na CV)

 

ZGODA KANDYDATA NA PRACOWNIKA

NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Sicher Bautechnik Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Milenijnej 12/14, 97-200 Tomaszów Mazowiecki moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na w/w stanowisko.

Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.