Karta Charakterystyki- Zaprawa Tynkarska

24.09.2019