REGULAMIN PROMOCJI „ ODZIEŻ ROBOCZA” z dnia 11 czerwca 2018 r.

1. Niniejszy Regulamin (dalej: Regulamin) określa zasady sprzedaży promocyjnej pod nazwą „ ODZIEŻ ROBOCZA”, zwanej dalej zamiennie „Akcją Promocyjną”.
2. Organizatorem Akcji Promocyjnej jest firma Sicher Bautechnik Sp. z o.o. z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim, (97-200 Tomaszów Mazowiecki) przy ul. Milenijnej 12/14, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000376187, o kapitale zakładowym 50.000,00 zł, NIP 7732458802, REGON 101008118, zwana dalej „Organizatorem”.
3. Akcja Promocyjna jest przeprowadzona w „Punktach Sprzedaży Produktów” znajdujących się na terytorium Polski, w terminie od dnia 11 czerwca 2018 r. do dnia 31 lipca 2018 r., do godzin zamknięcia poszczególnych punktów lub do wyczerpania zapasów.
4. „Punkt Sprzedaży Produktów” stanowią hurtownie i składy budowlane, sklepy detaliczne branży budowlanej oraz wszystkie inne miejsca stanowiące punkt sprzedaży partnera handlowego bądź dystrybutora Organizatora.
5. Akcja Promocyjna skierowana jest do Klientów Organizatora, Partnerów Biznesowych
i Dystrybutorów, zwanych dalej „Uczestnikami”, współpracujących z Organizatorem na zasadach określonych w łączącej strony umowie współpracy. Z Akcji Promocyjnej wyłączeni są konsumenci.
6. Akcją Promocyjną objęta jest sprzedaż regularna artykułów z grupy produktów:

  • Zaprawy klejowe do ociepleń Sicher Bautechnik –STIRO, STIRO W, zwanych dalej Produktem 1,
  • Zaprawy klejowe do ociepleń Sicher Bautechnik - STIRO X40, STIRO X40 PLUS, STIRO X40 BIAŁY, zwanych dalej Produktem 2
  • Odzież robocza Sicher – T-shirt, zwany dalej Produktem 3,
  • Odzież robocza Sicher – Spodnie w pas, Ogrodniczki, zwanych dalej Produktem 4.

7. W ramach Akcji Promocyjnej:
a) Uczestnik, który dokona zakupu 48 sztuk Produktu 1 w cenie regularnej, aktualnej u Organizatora na dzień dokonania zakupu, 1 sztuk Produktu 3 może zakupić w cenie promocyjnej 1,00 zł netto za sztukę.
b) Uczestnik, który dokona zakupu 48 sztuk Produktu 2 w cenie regularnej, aktualnej u Organizatora na dzień dokonania zakupu, 1 sztuk Produktu 4 może zakupić w cenie promocyjnej 2,00 zł netto za sztukę.
8. Produkt, który Uczestnik nabywa w promocyjnej cenie jest wolny od wszelkich wad produkcyjnych, surowcowych i jest produktem pełnowartościowym.
9. W przypadku zakupu przez Uczestnika Produktów w rodzaju i w ilości dającej podstawę do wzięcia udziału w Akcji Promocyjnej, Uczestnik uprawniony jest do odebrania Produktu 1 lub Produktu 2 i zapłaty promocyjnej ceny za Produkt 3 lub Produkt 4, określony w punkcie 6 Regulaminu, a Organizator obowiązany jest do jego wydania Uczestnikowi w promocyjnej cenie określonej w punkcie 7 Regulaminu, wyłącznie w dniu dokonania zakupu Produktów objętych Akcją Promocyjną tj. w trakcie tej samej transakcji sprzedaży, która jest podstawą wzięcia udziału w Akcji Promocyjnej, udokumentowanej paragonem fiskalnym bądź fakturą VAT wraz z wydaniem innych sprzedanych Uczestnikowi Produktów.
10. Na zakup Produktów objętych Akcją Promocyjną Organizator nie udziela dodatkowych rabatów ani promocji.
11. Uczestnik Akcji Promocyjnej może dokonać reklamacji Produktów. Zgłoszenia reklamacji należy dokonać poprzez przesłanie zgłoszenia reklamacyjnego na adres e – mail Organizatora: laboratorium@sicher-bautechnik.com.
12. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia, z zastrzeżeniem punktu 15.
13. W przypadku, gdy rozpatrzenie reklamacji będzie wymagać od Organizatora podjęcia dodatkowych czynności wyjaśniających, czas na jej załatwienie może ulec odpowiedniemu wydłużeniu. Niezależnie od wskazanej wyżej procedury, Uczestnik może dochodzić roszczeń, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w czasie trwania Akcji Promocyjnej, z tym jednak zastrzeżeniem, że uprawnienia nabyte przez Uczestników przed dokonaniem zmiany będą w pełni respektowane.
15. Organizator zobowiązuje się do wydania materiałów reklamowych i informacyjnych Uczestnikowi za pośrednictwem swojego przedstawiciela handlowego.
16. Jedynym dokumentem określającym warunki Akcji Promocyjnej jest niniejszy Regulamin, który dostępny jest na stronie profilowej Organizatora: www.sicher-bautechnik.com, jak również pod adresem e-mail pracownika Organizatora – Magdaleny Kociury: magdalena_kociura@sicher-bautechnik.com .
17. Wszelkie zmiany Regulaminu będą obowiązywały od dnia następującego po dniu ich opublikowania na stronie www.sicher-bautechnik.com .

Copyright © 2018 Sicher Bautechnik Sp. z o.o. - Wszelkie prawa zastrzeżone
ul. Milenijna 12/14, 97-200 Tomaszów Mazowiecki
tel./fax (44) 734-67-91 - 93; (44) 734-63-99
Realizacja: Dianthus
Dokument wydrukowany ze strony: www.sicher-bautechnik.com/promocje/